اخبار مهم

شبکه سخنرانان دانشگاهی

اسامی دبیران شبکه سخنرانان دانشگاهی استانی

اسامی دبیران شبکه سخنرانان دانشگاهی استانی

جهت هماهنگی سخنران تبلیغی در خصوص برنامه های سیدابراهیم رئیسی  برای استان مورد نظر میتوانید با دبیر استانها به شرح جدول زیر هماهنگ نمایید.

  • کد مطلب : 1154
  • خرداد 22, 1400