صریح و بدون تعارف با رئیس جمهور منتخب

بدون تعارف با رئیسی پس ازپیروزی درانتخابات ریاست جمهوری